Катедра „Хореография“ в Югозападния университет „Неофит Рилски“ е създадена през 1992 г. Първоначално специалността е „Хореографска педагогика“ в секция „Хореография“ към катедра „Музика“. Понастоящем катедрата е обособена като отделна във Факултета по изкуствата и предлага възможност за обучение по две бакалавърски, две магистърски и една докторска програма.

Всички специалности в катедрата са акредитирани за максималния срок от 6 години – до 2027 г.

Преподавателският колектив е съставен от доказани професионалисти, изявени учени, творци и специалисти в областта на сценичното изкуство – доц. Георги Гаров, проф. д. изк. Анелия Янева, проф. Николай Цветков, гл. ас. д-р Стефан Йорданов, ас. Пламена Моралиева, ас. д-р Верка Божкова, ас. д-р Силвина Владова и ас. Джулия Йорданова.

Специалност „Българска народна хореография“ определя професионалното предназначение на специалиста с образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ и с професионална квалификация „Хореограф“ към професионално направление 8.3 „Музикално и танцово изкуство“, както и квалификационните изисквания към неговата подготовка.

Специалност „Съвременна хореография“ определя професионалното предназначение на специалиста с образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ и с професионална квалификация „хореограф-режисьор“ към професионално направление 8.3 „Музикално и танцово изкуство“.

Форми на обучение – учебните програми и в двете специалности са с продължителност 4 години, редовно обучение. Предлага се и индивидуална форма на обучение с облекчен режим за посещение на лекции и упражнения.

„Хореографска режисура“ определя професионалното предназначение на специалиста с образователно-квалификационна степен „Магистър“ и с професионална квалификация „хореограф-режисьор“ към професионално направление 8.3 „Музикално и танцово изкуство“. Срок на обучение – 1 година (два семестъра) – редовно обучение – за продължаване обучението на студенти, придобили образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ в професионално направление  8.3 „Музикално и танцово изкуство“.

„Теория и критика на хореографското изкуство“ определя професионалното предназначение на специалиста с образователно-квалификационна степен „Магистър“ и с професионална квалификация „хореограф-хореолог“ към професионално направление 8.3 „Музикално и танцово изкуство“. Срок на обучение – 1 година (два семестъра) – редовно обучение – за продължаване обучението на студенти, придобили образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ в професионално направление 8.3 „Музикално и танцово изкуство“.

Катедрата поддържа фейсбук страници, посветени на:

където се презентират актуални събития и постижения на студентите.