Факултетът по изкуствата към Югозападния университет „Неофит Рилски“ няма аналог в образователната система на България. В него се обучават студенти от почти всички видове изкуства. Факултетът поддържа добри партньорски отношения с различни културни институции, сред които Държавния ансамбъл за народни песни и танци „Пирин“, Камерна опера – Благоевград, Драматичния театър „Никола Й. Вапцаров“, Сдружението на художниците „Македония Арт“ – Благоевград, Регионалния исторически музей в Благоевград, Биг Бенд – Благоевград, Радио Благоевград и др. Това дава възможност на студентите още по време на следването си да покажат своите творчески заложби и постижения в областта на специалността, в която се обучават.

Мисията на Факултета по изкуствата е да провежда образователна, художественотворческа и научноизследователска дейност за нуждите на културните институти, електронните медии, оркестри, ансамбли, образователни институции и др., като привлича, обучава и развива висококачествени студенти и академичен състав. Чрез качеството на подготвяните в него кадри и извършваните научни изследвания Факултетът по изкуствата заявява своя етичен ангажимент за осигуряване на българското общество и обществата на останалите страни членки на Европейския съюз на:

  • човешки ресурси в професионалните направления, които притежават нови знания, умения и компетенции и са готови да развиват нови такива посредством самоусъвършенстване, надграждане и учене през целия живот в една среда, основаваща се на знанието;
  • анализи, управленски решения и иновации, които да отговарят на актуалните проблеми и потребности на организациите в културната сфера и изкуства, да способстват за превръщане на изкуството като незаобиколим фактор във възпитанието и социалното сближаване.

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ФАКУЛТЕТА ПО ИЗКУСТВАТА ЗА ПЕРИОДА 2023 – 2027 г.

Настоящата стратегия за развитието на Факултета по изкуствата при Югозападния университет „Неофит Рилски“ е изготвена в съответствие с приоритетите, заложени в Стратегията на ЕС „Европа 2020“ за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, както и в съответствие с нормативната база на Университета за научноизследователската дейност (Правилник за организиране и осъществяване на научноизследователската дейност, Правилник за провеждане на научните сесии по чл. 65 от ЗВО, Правила за организация на научноизследователската и художественотворческата дейност на студентите и специализантите, Правила за обучение на докторантите в ЮЗУ „Неофит Рилски“, приети през 2005 г.), както и Стратегията за развитие на ЮЗУ „Неофит Рилски“, Стратегията за международно сътрудничество на ЮЗУ „Неофит Рилски“, Плана за научноизследователската дейност, както и всички аналогични и произтичащи от тях стратегическите документи на съставляващите факултета катедри.

Целта на настоящата стратегия е да бъде основополагащ, стратегически документ за организацията на художественотворческата, научноизследователската и образователната дейности на Факултета по изкуствата, на управленско-административния контрол, който следва да упражнява.

Главната стратегическа цел на Факултета по изкуствата към Югозападния университет „Неофит Рилски“ за периода 2023 – 2027 г. е да се утвърди като един от водещите и конкурентоспособни факултети в сферата на изкуството на национално и международно ниво.