Катедра „Музика“ е създадена през 1976 г. и е една от основополагащите за ЮЗУ „Неофит Рилски“. Традициите в сферата на музикалното образование са съчетани с високото професионално качество на преподавателския състав и с достъпна цена на обучение. Тези компоненти предоставят едни от най-добрите условия в България за професионалната подготовка на младите хора. Специалностите в направление 1.3. Педагогика на обучението по… са акредитирани през 2020 г., а специалностите в направление 8.3 Музикално и танцово изкуство през 2021 г. от НАОА за максималния срок от 6 години.

Информираността и оригиналността са качества, необходими за успешната реализация на всеки човек във всяка област и особено в изкуството. Катедра „Музика“ предлага на младите хора възможността да се срещнат, обучават и да изградят своите професионални умения в творческа среда.

Академичният състав на катедрата включва 17 преподаватели на основен трудов договор и над 20 преподаватели на хонорар. От преподавателите на основен трудов договор – 6 са хабилитирани, трима са професори и трима са доценти, има двама доктори на изкуствознанието и четиринадесет доктори.

Доброто сътрудничество на Югозападния университет „Неофит Рилски“ с професионални състави и институции като Биг Бенд – Благоевград, Камерна опера, Ансамбъл „Пирин“, Радио Благоевград и др. дават добри възможности на студентите да приложат на практика придобитите в обучението си способности и да усетят реалната сцена.

Катедра „Музика“ разполага с многобройни учебни зали, оборудвани с музикални инструменти и учебна техника, с две камерни концертни зали,  с орган, два рояла, озвучителна техника и пр. През 2019 година за обучението в катедрата е открито Звукозаписно студио, оборудвано с най-съвременна техника.

Катедрата поддържа профили в Facebook и Instagram, където се презентират актуални събития.