Катедрата е създадена през 1991 г. с решение на Академическия съвет на ЮЗУ „Неофит Рилски“. В съответствие с промените в действащото законодателство и с промените в структурата на университета, от 1992 г. специалностите „Актьорско майсторство“, „Филмова и телевизионна режисура“, „Филмово и телевизионно операторство“, „Филмов и телевизионен монтаж“ са включени в структурата на Факултета по изкуствата, в който се обучават студенти в следните професионални направления: „Театрално и филмово изкуство“, „Музикално и танцово изкуство“, „Изобразително изкуство“, „Социология, антропология и науки за културата“.

В катедра „Телевизионно, театрално и киноизкуство“ има разработена стратегия за развитие на професионалното направление 8.4. Театрално и филмово изкуство, чиито основни цели и приоритети са в съответствие с мисията и стратегията на ЮЗУ „Неофит Рилски“, както и съдържат и отчитат спецификата на обучение.

МИСИЯТА на катедра  „Телевизионно, театрално и киноизкуство“ е:

 • да предоставя висококачествено образование – с творческа, теоретична и практическа подготовка;
 • да гарантира успешна реализация на завършилите в областта на киното, телевизията и театъра;
 • да създава висока техническа квалификация, в синхрон с динамиката на новите технологии в областта на киното, телевизията и театъра;
 • да поддържа широка обща култура и умения в разнообразните области на изкуството и творчеството;
 • да предоставя възможности за извършване на научноизследователска дейност в областта на аудио-визуалните изкуства, медиите, образованието и културата;
 • да създава произведения, които утвърждават имиджа на българското изкуство в национален и международен план.

ВИЗИЯТА за развитието на катедра „Телевизионно, театрално и филмово изкуство“ е да се развива като важна част от образованието по изкуство в страната, да се утвърди като център за обучаване и изграждане на творци, които със своите постижения да допринасят за издигането на авторитета на българското кино, телевизия и театър.

Да създава своите програми в съответствие със световните тенденции за развитие  на  образованието в областта на изкуството и културата, да въвежда най-новите технологични достижения. С творческата дейност и завоевания на преподаватели и студенти да увеличава авторитета на катедрата във Факултета по изкуствата, във ЮЗУ „Неофит Рилски“, в страната и чужбина.

ПРИОРИТЕТИ :

 • усъвършенстване на учебните програми за обучението на бакалаври и магистри в синхрон със съвременните тенденции в образованието в областта на изкуствата;
 • хармонизиране на учебните програми с бързо развиващите се технологии в областта на киното и телевизията;
 • да се създават високостойностни художествени произведения, които да са конкуренти в страната и чужбина;
 • да се усъвършенстват докторските програми, като се акцентира върху разработването на важни и актуални проблеми от областта на изкуството;
 • да се усъвършенства съвместната дейност на преподаватели и студенти при създаване на художественотворчески произведения;
 • да се внедряват най-новите технологични постижения в областта на киното, телевизията и театъра;
 • да се придобиват широка обща култура и умения в разнообразните области на изкуството и творчеството.

ОСНОВНИ РЕСУРСИ, необходими за реализирането на стратегическите цели са:

 • съвременна техника и иновативни средства за обучение;
 • повишаване на квалификацията на преподавателския състав;
 • утвърден в професиите и мотивиран преподавателски състав;
 • оригиналност и креативност в художественотворческите произведения.

В катедра „Телевизионно, театрално и киноизкуство“ са разработени специфични методики за осигуряване на съвременните начини и форми на преподаване. Спецификите на обучението по изкуства се изразяват в следното:

 • реализиране на усвоените знания с практическо приложение на теоретичната подготовка;
 • прилагане на придобитите знания чрез творчески изяви – изложби, концерти, прожекции, спектакли, участия във фестивали в страната и чужбина;
 • публичност на усвоените знания чрез творчески изяви;
 • самостоятелност и творчество в процеса на обучение, които по необходимост се формират и проявяват в по-голяма степен в професионалната подготовка;
 • непрекъснатия преход от теория към практика и обратно.

Катедрата разполага със съвременна телевизионна, филмова и монтажна техника.   През 2019 г. в катедрата са открити Филмово и ТВ студио, оборудвани с най-съвременна техника, театрална зала със 180 места , камерна зала, зала за репетиции. Това дава възможност на студентите да придобиват знания и умения, необходими за бъдещата им творческа реализация. Един от акцентите в обучението на студентите е засиленото практическо приложение.

В катедрата преподават изявени творци от областта на киното, телевизията,  театъра. За преподаватели се привличат и изявени творци в областта на културата, което  приобщава теоретичните познания с практическите умения, които са в основата на бъдещата им творческа реализация.

Завършилите специалностите от направление 8.4. Театрално и филмово изкуство се изявяват и реализират успешно в различните сфери на филмовото, телевизионното и театралното изкуство.

Реализацията на завършилите е над 80%.Голяма част от възпитаниците на катедрата са носители на престижни награди на национални и международни фестивали.

 Голяма част от възпитаниците на катедрата са носители на престижни награди на национални и международни фестивали.

Катедрата поддържа фейсбук страницата:

където се презентират актуални събития и постижения на студентите.