През 1995 г. се формира катедра „Културология“ в структурата на Факултета по изкуствата към Югозападния университет „Неофит Рилски“ благодарение на усилията, опита и лидерските умения на проф. д-р Влъчко Кунчев, един от изявените български учени в областта на културата. Заедно с проф. д-р Надежда Драгова и с проф. д.изк. Валентин Ангелов разкриват новата университетска специалност „Културология“, отговаряща в най-голяма степен на духа и културното богатство на Югозапада и предоставяща на студентите множество умения за реализация в социално-културния сектор. Проф. д-р Надежда Драгова е един от основателите на Катедрата по културология, учен с международно признание, с големи заслуги към балканистиката, изкуствознанието, възрожденското и съвременното литературознание, фолклористиката и медиевистиката. Проф. д.и.н Валентин Ангелов е виден изкуствовед, aвтop нa множество научни трудове в областта на изкуствознанието, ecтeтикaта, изoбpaзитeлнoто изкycтвo и фолклористиката.

Особено място за утвърждаване на катедрата в университетското образователно пространство имат нейните по-сетнешни ръководители – доц. Светлана Христова, доц. д-р Татяна Стоичкова, доц. д-р Мария Вълкова, проф. д.н.к. Ангел Ангелов и доц. д-р Татяна Шопова, които с енергия и ентусиазъм успяваха да преодоляват трудностите и ограниченията. Със своите организаторски способности и професионален опит те допринесоха за постиженията на катедра „Културология” в учебно-преподавателската и научноизследователската дейност.

През 2009 г. и 2014 г. доц. д-р Мария Вълкова инициира още две специалности в катедрата – „Култура и медии“ и „Култура и културен туризъм“, за да се разшири спектъра от възможности за обучение и образование и се даде по-голяма перспектива за професионална реализация на студентите. Осигуряването на висококвалифицирани специалисти с качествени знания и умения за критическо мислене и творчески подход към решаване на проблемите е първостепенна задача за преподавателите в катедра „Културология“. Чрез предоставяне на най-важните научноизследователски и практически инструменти, обучението в трите специалности дава възможност на студентите да осмислят и разберат нарасналата роля на културата в съвременния свят за човека и за неговото духовно израстване. Предлаганите три специалности в катедрата  отговарят в голяма степен на непрекъснато изменящите се условия на пазара на труда в Югозападния регион на страната.

През 2016 г. специалност „Културология“ е преименувана в „Културология и културен мениджмънт“.

Всяка от трите специалности има своя специфичен облик и предоставя възможност на студентите да получат нужните умения и компетенции за работа в културната, медийна и бизнес среда, в държания и частния сектор.

Студентите в катедра „Културология“ се подготвят да правят компетентни задълбочени анализи на културните явления и динамиката на културата в контекста на общото социокултурно развитие. Осигуряват се възможности и за допълнително обучение на студентите в чуждестранни университети в рамките на Европейския съюз като: Университета за чужденци в град Перуджа и Университета на Флоренция, Университета за приложни науки в Турку (Финландия), Ягелонския университет в Краков, в Института за културен мениджмънт в Лудвигсбург (Германия). Студентите получават многопрофилна професионална подготовка, която им помага да се реализират в широк кръг професионални позиции в сферата на културата, културния туризъм, мениджмънта, предприемачеството, в медиите и пр.

Катедрата предлага на завършилите в бакалавърските програми да продължат обучението си в три магистърски програми: „Културно наследство и културен туризъм“, „Интернет, нови медии и култура“ и най-новата програма по „Медии, продуцентство и бизнес“.

Катедрата поддържа фейсбук страниците:

и инстаграм каналите:

където се презентират актуални събития и постижения на студентите.