Влаева, И. За един модел на българската музикална култура. – Научна конференция 100 години Национална музикална академия. София, НМА „Проф. Панчо Владигеров“, 5 юли 2021 г.


Vlaeva, I. Flash mob impact on dissemination and evaluation of cultural heritage. – 3rd Symposium of the ICTM Study Group on Music and Dance of the Slavic World, Poznań, Institute of Musicology, Adam Mickiewicz University, 20-23 October 2021.


Влаева, Иванка. К-поп и кейпопъри: модели и рефлексии в България. – Българско музикознание, 2020, № 2, с. 66-87, ISSN 0204-823Х.


Влаева, Иванка. Кейпопъри в България: страсти и предизвикателства в глобалния свят. – В: Nota Bene, № 50, 2020, 16 с. ISSN 1313-7859. http://notabene-bg.org/read.php?id=1050. (12.01.2021)


Влаева, Иванка. Филип Павлов: по следите на творчески юбилей. – Музикални хоризонти, 2020, № 2, с. 20-24, ISSN 1310-0076.


Влаева, Иванка. Йордан Гошев – ретроспекция на творческите натрупвания и достижения. – Галерия на думите, Музикален логос, 2020, декември. ISSN 2534 8973. http://galerianadumite.bg/index.php/jordan-goshev-retrospektsiya-na-tvorcheskite-natrupvaniya-i-dostizheniya/ (04.01.2021)


Vlaeva, Ivanka. Music for the people on the media front. – Facta Universitatis, 2020, Vol. 19, No. 2, p. 197-198. ISSN 1820-8495 (Print), ISSN 1820-8509 (Online) http://casopisi.junis.ni.ac.rs/index.php/FUPhilSocPsyHist/article/view/6628 (31.01.2021)


Vlaeva, Ivanka. Flash mob in Bulgarian musicscapes: a pilot study of ideas, goals, and messages. – In: Tradition and transition. A Selection of Articles Developed from Paper Presentations at the First and the Second Symposia of the ICTM Study Group on Music and Dance of the Slavic World. Skopje, North Macedonia: ICTM NC Macedonia, 2020, p. 217-227, ISBN 978-608-65721-2-9


Vlaeva, Ivanka. Masquerades, festivals and cultural politics in Bulgarian context. – In: Music and Dance in Southeastern Europe. Migrations, Carnival, Sustainable Development. Zagreb, Croatia: International Council for Traditional Music, Study Group on Music and Dance in Southeastern Europe, Institute of Ethnology and Folklore Research, ICTM Croatia National Committee, 2020, с. 166-174 ISBN 978-953-8089-61-9


Кротева, Николина. Превъплъщението на „японската нишка“ в творчеството на Николай Стойков – В: „Orbis Linguarum“ (Eзиков свят), Т 18, Кн. 1, Университетско издателство „Неофит Рилски“, Благоевград, 2020, (86 - 93). ISSN 1312 – 0484 (Print) ISSN 2603-4026 (Online). http://ezikovsvyat.com/images/stories/issue18.1_2020/10.Kroteva_86_93.pdf


Vlaeva, Ivanka. Strategy of the International Folk Festivals in Bulgaria in the Last Two Decades. In: Proceedings of the Second Symposium by the ICTM Study Group on Music and Dance in Southeastern Europe held in Izmir, Turkey, 7-11 April 2010. Ege University State Turkish Music Conservatory, Izmir, 2011, р. 129-136, ISBN 978-975-483-882-4. Цитиран от: Mellish, Liz. Congratulations, we wish you success: competition and community participation in Romanian dance festivals. In: Dodds, Sherril. (ed.) The Oxford Handbook of Dance and Competition. Oxford: Oxford University Press, 2018. ISBN 9780190639082.


Пастармаджиев, Валери. Участие в конференция с доклад; internacional coonference on creative business for smart sustainable growth (crebus 2020), „Technologies in music education at Bulgarian comprehensive school”;


Пастармаджиев, В., „Някои аспекти на обучението по солфеж в контекста на България и САЩ“, Музикални хоризонти, бр.2, с. 19-21, 2019 г.


Пастармаджиев, В, „Възможности за използването на софтуер при обучението по солфеж“, Галерия на думите http://galerianadumite.bg/index.php/vzmozhnosti-za-izpolzvaneto-na-softuer-pri-obuchenieto-po-solfezh/, 2018 г.


Пастармаджиев, В, „Сборник с изследвания за музика и танц в Югоизточна Европа“Музикални хоризонти, бр.2, с.27, 2018 г.


Василев В., V. Vasilev, I. Derijan “Survey of the attitudes the Soutch-West Bulgaria by the complete medium education foe the continuing of education in SWU “Neofit Rilski”, Blagoevgrad, Bulgaria - Knowledge International journal, Scientific papers, vol. 31.2, Budva, Montenegro, 2019


Димчев В., Три броя цитирания в; 3 бр. цитирания в KNOWLEDGE – International Journal, Vol. 45.6, „Оркестърът в българската народна музика“ (Анелиа Дякова), стр. 1397


Манолева, М. 2017. Звездата Кирил Стефанов – от българското към глобалното. В: Balkanistic forum "Stars on the Balkans" Vol 1. p. 64-76.


Потеров, Р., В. Василев. 2017. Изгряващата звезда на българските цигани-акордеонисти през ХХ век. В: Balkanistic forum "Stars on the Balkans" Vol 1. p. 38-52.


Влаева, Иванка. Архивные звукозаписи традиционной музыки Болгарии. – В: Музыка народов мира: проблемы изучения. Материалы международных научных конференций. Вып. 2. Москва: Научно-издательский центр „Московская консерватория“, 2017, с. 69-76, ISBN 978–5–89598–334-8.


Vlaeva. Ivanka. Musical Images of Istanbul from Fatih Akin’s Films and Stage Performances. Editors Razia Sultanova, Megan Rancier. In: Turkic Soundscapes: From Shamanic Voices to Hip-Hop. SOAS Musicology Series. London and New York: Routledge/Taylor & Francis Group, 2018, p. 114-130.


Кротева, Н. Хоровое пение как коррекционно-педагогический механизм воздействия при нарушениях плавности речи и артикуляционных проблемах у детей. –В: Терапия искусством в художественном образовании, Санкт-Петербург, Русия.


https://www.herzen.spb.ru/main/structure/inst/imtx/1380029495/1393500311/1487243677/1495446035/

http://eportfolio.kubg.edu.ua/data/conference/1775/document.pdf , (p.2.)


Кротева, Н. Японските поетични форми в ранното вокално творчество на Николай Стойков. –В: Сборник доклади: Международна научна конференция „Наука, образование и иновации в областта на изкуството“, Пловдив: АМТИИ, 2017, (221-228). ISBN 978-954-2963-23-3

http://www.artacademyplovdiv.com/news/Conference%20-%20Programa.pdf


Влаева, Иванка. Разпространение и усвояване на музика от Индия в България. – Светилник, кн. 19, София, 2017, с. 106-110, ISSN 1314-0566.
Влаева, Иванка. Пети симпозиум на Изследователска група за музика и танц в Югоизточна Европа. – Българско музикознание, 2017, № 1, с. 120-124, ISSN 0204-823Х.


Димчев, В., „Автентичният тамбурджийски стил от ЮЗБ – отживелица или непреходност“ - представена на „Пролетни научни четения 2017“ (АМТИИ-Пловдив)


Димчев, В „Процесите на модернизация и осъвременяване в българския фолклор след 1949 г. и последвалите видоизменения в българския народен инструмент тамбура“- представена на „Докторантски четения 2017“ (НМА „Панчо Владигеров“- София)


Димчев, В. „Инструментариумът при ансамбловото свирене в съвременната българска народна музика„ - представена на Конференция за докторанти и постдокторанти „Млад научен форум за музика и танц 2017“ (НБУ-София)


С. Далчев05.2017 – Докторантски четения, НМА „П. Владигеров”, София

Доклад „Музиката на Барока – музика на речта”