Антонов, Л. (Ред и съст.) (2016). Култура, медии, културен туризъм – II. Сборник от доклади на Студентска научна сесия. Благоевград: УИ „Неофит Рилски“

Антонов, Л. (Ред и съст) (2017). Култура-памет-идентичност. Сборник, посветен на 20-годишнината от основаното на Катедра „Културология“. Благоевград: УИ „Неофит Рилски“

Григоров, Гр. (2019). Рило-манастирски пътеводител. Благоевград: УИ „Неофит Рилски“

Христова, Св. (ред.) (2020) Големите предизвикателства пред малкия град: културата,изкуствата и туризмът като фактори за устойчиво развитие. Велико Търново: Фабер

Шопова„ Т. (съст.) (2020) Медии, култура и бизнес. Благоевград: УИ „Н. Рилски”

Сборник Изкуствата и културата като ресурс за развитие. 2016. София: Авангард Прима

Spasova, D. (Ed.) (2015). Megalithic Culture in Ancient Thrace. Blagoevgrad: Neofit Rilski University Press. http://satrae.swu.bg/books/compendium-megalithic-culture-in-ancient-thrace.aspx?lang=en