• Vlaeva, I. (Compiler and Editor) Music – Tradition and Contemporaneity (Art and Education). Blagoevgrad, Universitetsko izdatelstvo “Neofit Rilski”, 2014, ISBN 978-954-680-968-1.
  • Vlaeva, I.; Mellish, L,; Peycheva, L.; Green, N.; Dimov, V. (Compilers and Editors) Music and Dance in Southeastern Europe: Myth, Ritual, Post-1989, Audiovisual Ethnologies. Blagoevgrad: University Publishing House “Neofit Rilski”, 2016, ISBN 978-854-00-0123-4.
  • Влаева, И. (съставител и редактор) Музика и танц (традиции и съвременност). Благоевград: Университетско издателство „Неофит Рилски“, 2017, ISBN 978-954-00-0149-4.
  • Павлов, Ф. (съставител); Павлов, Ф. и Влаева, И. (редактори). Справочник на музикални термини от традиционни и нови музикални практики. Благоевград: Университетско издателство „Неофит Рилски”, 2021, ISBN 978-954-00-0277-4.
  • Павлов, Ф. (съставител) Български клавирно наследство 1. Благоевград: Университетско издателство „Неофит Рилски”, 2020, ISMN 979-0-707682-19-7.
  • Павлов, Ф. (съставител) Български клавирно наследство 2. Благоевград: Университетско издателство „Неофит Рилски”, 2021, ISMN 979-0-707682-19-7.