• Националната научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“

Период на провеждане: 03.12.2018 – 02.12.2022 г.

Форма на участие: координатор

Финансиран от: МОН

Бюджет: 4000000,00 лв.

  • "Integrating Bulgaria-Greece cross-border significance historical and archeological assets into one sustainable thematic tourist destination"

Период на провеждане: 30.11.2017 – 30.06.2021 г.

Форма на участие: координатор

Финансиран от: Европейска програма за териториално сътрудничество „Гърция-България 2014-2020 г.”

Бюджет: 2575565,63 лв.

  • “Cross border Action Plan for the Development and Operation of an Executive Mechanism for the Support and Promotion of Social Entrepreneurship in the context of the Social Economy and Social Innovation”

Период на провеждане

02.10.2017 – 02.10.2019 г.

Форма на участие: експерт

Финансиран от: Европейска програма за териториално сътрудничество „Гърция-България 2014-2020 г.”

Бюджет: 1113056,12 лв.


Вътрешни проекти:

  • (BG05M2OP001-2.002-0001) „Студентски практики” – Фаза 1

Период на провеждане: 10.09.2016 – 29.09.2018 г.
Финансиран от: Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014 – 2020 г.“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.
Бюджет: 37000000,00 лв.

  • (BG05M2OP001-2.013-0001 ) „Студентски практики – Фаза 2“

Период на провеждане: 13.01.2020 – 12.05.2023 г.

Форма на участие: академичен наставник

Финансиран от: Европейския съюз

Бюджет: 6000,00 лв.

  • X Национален фестивал на изкуствата

2017 г.

RP-C10/17
Ръководител: проф. д. изк. Йордан Гошев

2018г.

RP-C5/18 Тема на проекта: XI Национален студентски фестивал на изкуствата

Ръководител: проф. д.изк. Йордан Гошев