• Васил Марков, Д. Спасова и Антон Генов. Национална научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“, съвместно със СУ „Св. Климент Охридски”, БАН, ПУ „Паисий Хилендарски”, ШУ „Константин Преславски, технически университет – София, 2019-2022 г., финансирана от Министерството на образованието и науката, експерт, ръководител на екип.
  • Васил Марков, Антон Генов, Д. Спасова. 2017. Integrating Bilgaria – Greece cross-border significance historical and archeological assets into one sustainable thematic tourist destination. Договор B2.6c.02/30.11.2017 по Европейската програма за териториално сътрудничество „Гърция-България 2014 – 2020 г.
  • Васил Марков, Антон Генов и Д. Спасова. Operational Programme Greece-Bulgaria 2014-2020 INTERREG PROEKT „Cross border Action Plan for the Development and Operation of an Executive Mechanism for the Support and Promotion of Social Entrepreneurship in the context of the Social Economy and Social Innovation” Акроним: Action Plan for Social Entrepreneurship Начало на проекта: 02.10.2017 г. Край на проекта: 01.10.2019 г.  Сума: 87300 евро Номер: 2025
  • Васил Марков, Антон Генов. Интердисциплинарно изследване на култа към слънцето в скално-изсечени пирамиди от българските земи и Балкано-Анатолийския регион, 2020, ЮЗУ „Неофит Рилски“, НИР
  • Григор Григоров. Европейска идентичност на българския език: в търсене на нови изследователски и методически подходи. Фонд „Научни изследвания“, МОН. 27.02.2021. Член на екипа
  • Светлана Христова, 2019. Проект за Международна конференция „Културата, наследството и туризма като фактори за устойчиво развитие на малките и средни градове (МСГ): Европейската перспектива“. Финансиран от ФНИ към МОН, Договор КП-06-МНФ/11. Бюджет: 8990 лв., Ръководител
  • Светлана Христова. ARTIS – “Art and Research on Transformations of Individuals and Societies”, Хоризонт 2020, 2021-2023, Член на Strategic Advisory Board 
  • Силвия Петрова. Съвременни проявления на реториката в медиите, онлайн медиите и изкуствата. Период на провеждане: 02.2016 г. – 24.02.2017 г. Форма на участие: участник. Финансиран от НИС, СУ "Св. Кл. Охридски". https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/novini/kalendar/nauchnakonferenciya_za_s_vremennite_ proyavleniya_na_retorikata_v_mediite_onlajn_mediite_i_izkustvata
  • Силвия Петрова. Медийна грамотност в класната стая. Период на провеждане: 27.07.2018 г. – 27.10.2019 г. Форма на участие: експерт. Финасиран от Fulbright, Америка за България. Бюджет: 214929 лв.
  • Силвия Петрова. Addressing the Shrinking Space for Civil Society – Coalition Implementation, Network of European Foundations, 01.01.2019 – 01.07.2020, експерт
  • Татяна Шопова. Участие в проекта „Seniors and ICT use for health and illness” с международно участие, 2017, Румъния