• Проект „ФилмираУниЛиб“, подкрепен от Национален фонд „Култура“.
  • Проект „Каталог на ранната история на кинематографа в София. Разкази в архиви“, финансиран от Столична програма „Култура“, 2022 г.
  • Проект BG05M2OP001-2.013-0001 на МОН „Студентски практики – фаза 2”, период на провеждане: 2020 – 2023 г.
  • Национален студентски фестивал на изкуствата RP-C3/21
  • Проект RP-C2/20 „Знание на фокус“ ЮЗУ „Неофит Рилски“, 02.2020 – 11.2020 г.
  • 1543 Националната научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“, 03.12.2018 – 12.2021 г., МОН.
  • Проект „Академия по изкуствата“, 2016, 2017, 2018 г.
  • Проект „Проучване и насърчаване на социалното предприемачество в граничната област“, Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ, Гърция – България, 2018-2019 г.