МОНОГРАФИЧНИ ТРУДОВЕ

Влаева, И. Музика в глобалния свят. (отражения в българското образование). София: СОНМ, 2016, 372 с. ISBN 978-954-8523-90-5.

Влаева, И.; Павлов, Ф.; Димчев, В.; Пастармаджиев, В.; Добрева, Б.; и др. Справочник на музикални термини от традиционни и нови музикални практики. (съставител Филип Павлов, редактори Филип Павлов и Иванка Влаева) Благоевград: Университетско издателство „Неофит Рилски”, 2021, ISBN 978-954-00-0277-4.

Влаева, И.; Вълкова, М.; Спасова, Д.; Генов, А. Традиции и културни маршрути в Югозападна България. Благоевград: Университетско издателство „Неофит Рилски”, 2021, 156 с. ISBN 978-954-00-0281-1.

Димчев В., Обработка на пиринската народна песен. Композиционни структури и подходи, 2021, ISBN 978-954-00-0278-1.

Димчев, В. Обучението по тамбура – традиции и иновации методични подходи в контекста на стилове от югозападна България.София: Буквите, 2021, ISBN 978-619-154-429-5.

Котетерова-Добрева, Б. Състави за изпълнение на български песенен фолклор в началото на XXI век (ансамбли, хорове, камерни формации). София: Военномедицинска академия, 2016.

Кротева, Н. Хоровите послания на Николай Стойков, Университетско издателство „Неофит Рилски“ – Благоевград, 2017, (264), ISBN 978-954-00-0136-4.

Кротева, Н.; Потеров, Р. Песенен материал за часовете по Музика в училище. Благоевград: УИ „Неофит Рилски“, 2020.

Пастармаджиев, В. Използване на компютърни технологии при обучението по музика в III и IV клас на общообразователното училище. Благоевград: Университетско издателство „Неофит Рилски”, 2021, ISBN 978-619-236-248-5.

Пастармаджиев, В. Музиката и новите технологии в създаването на съвременни кинопродукти. Благоевград: Университетско издателство „Неофит Рилски”, 2021.

 

СТАТИИ В СБОРНИЦИ ОТ НАУЧНИ КОНФЕРЕНЦИИ И В СПИСАНИЯ

Влаева, И. За един модел на българската музикална култура в изследванията на Иван Хлебаров. XI Академични пролетни четения 2021. 100 години Национална музикална академия. София: НМА „Проф. Панчо Владигеров“, 2021, с. 152-160 ISSN 1314-9261.

Влаева, И. Класика в нов контекст. – В: Академични пролетни четения 2020. Светът на Бетовен – Бетовен и светът. 250 години от рождението на композитора. София: НМА „Проф. Панчо Владигеров“, 2020, с. 135-146, ISSN 1314-9261.

Влаева, И. К-поп и кейпопъри: модели и рефлексии в България. – Българско музикознание, 2020, № 2, с. 66-87, ISSN 0204-823Х.

Влаева, И. Традиционные маскарадные игры в современной культуре Болгарии и их музыкальная сторона. - Музыка народов мира. Проблемы изучения. Материалы VIII Международной научной конференции «Музыка народов мира. Проблемы изучения: сохранение культурного наследия», посвящённой 150-летию со дня рождения А. В. Затаевича. Алматы: Казахская национальная консерватория имени Курмангазы / Министерство культуры и спорта Республики Казахстан , 2021, с. 216-226.

Влаева, И. (Текст към) СD Българско клавирно наследство. Благоевград: ЮЗУ „Неофит Рилски“/Национална научна програма КИННПОР, 2020, ISMN 979-0-707682-19-7.

Влаева, И. (Текст към нотно издание) Българско клавирно наследство. Благоевград: ЮЗУ „Неофит Рилски“/Национална научна програма КИННПОР, 2020, с.125-127, ISMN 979-0-707682-19-7.

Потеров, Р. Електронен журнал на Московската държавна концерватория „П. И. Чайковски“, https://eurasia.mosconsv.ru/wp-content/uploads/2021/02/2021.12-Music-of-Eurasia.Tradition-and-the-Present.pdf

Димчев, В. Акордеонна обработка на пиринската народна песен – влиянието на ромските музиканти. В: KNOWLEDGE – International Journal Vol. 45.6, стр. 1391, 2021.

Мицов, В. Авторската музика на Валери Пастармаджиев - съвременни подходи. 03.2021 година, http://galerianadumite.bg/wp-content/uploads/2021/03/Svremenni-podhodi-Mitsov.pdf

Мицов, В. Още веднъж „VIVA BEETHOVEN!” и Симфониета-Враца. 04.2021 година, http://galerianadumite.bg/wp-content/uploads/2021/04/Oshhe-vednzh-Viva -Beethoven-i-Simfonieta.pdf

Мицов, В. Професор Горица Найденова от Института за изследване на изкуствата към БАН за процеса на дигитализация на теренните изследвания в българския фолклор. 16.08.2021 година, https://nauka.offnews.bg/news/Novini_1/Profesor-Goritca-Najdenova-ot-Instituta-za-izsledvane-na-izkustvata-ka_173084.html

Vlaeva, I. Flash mob in Bulgarian musicscapes: a pilot study of ideas, goals, and messages. – In: Tradition and transition. A Selection of Articles Developed from Paper Presentations at the First and the Second Symposia of the ICTM Study Group on Music and Dance of the Slavic World. Skopje, North Macedonia: ICTM NC Macedonia, 2020, p. 217-227, ISBN 978-608-65721-2-9.