МОНОГРАФИЧНИ ТРУДОВЕ

Христова, Т. Творчески подходи за пренос на идеи и естетически характеристики от изобразителното изкуство в модата, Университетско издание „Н. Рилски“. Благоевград, 2021. /Под печат/.

Игнатова, Р. "Живописта отвътре. Игнат Игнатов", ISBN 978-619-9140-1-5, Алианс за изобразителни изкуства и музика, София, 2020.

Игнатова, Р. „Идея и реконструкция при създаването и възприемането на произведения на изобразителното изкуство след постмодерната ситуация“, ISBN 978-619-91402-0-8, 2019 г., София, Алианс за изобразителни изкуства и музика, 115 с. текст и 100 с. илюстративен материал.


 

НАУЧНИ ПУБЛИКАЦИИ В НАУЧНИ СПИСАНИЯ, ПРЕДСТАВЕНИ В НАШИ И СВЕТОВНИ ВТОРИЧНИ ЛИТЕРАТУРНИ ИЗТОЧНИЦИ.

Куков, Е., Диана Захариева, „Живописные школы и храмовые фрески эпохи Возрождения в Юго-Западной Болгарии“ – В: Сборник с доклади от XVII Mеждународных научно-образовательных знаменских чтений, 29 март-1 април (2021), гр. Курск, Русия, с. 59-65.

Куков, Е. „Изложба живопис на Диана Захариева“ – В: Инфо СБХ, София – ISSN 1313–9622, бр. 4, 2018, с. 29-30.

Куков, Е. Нови подходи в обучението по живопис в университета – В: Сборник с доклади от ІІІ Научно-практической конференции с международным участием „Гносеологические основы образования“. гр. Елец, Русия, (2018), с. 86-102.

Захариева, Д., Емил Куков. „Живописные школы и храмовые фрески эпохи Возрождения в Юго-Западной Болгарии“ – В: Сборник с доклади от XVII Международных научно-образовательных знаменских чтений, 29 март-1 април (2021), гр. Курск, Русия, с. 59-65.

Захариева, Д. „Интерпретирането на натурата в духа на модерното изкуство като фактор за развитие на креативността при младите художници“ – В: Сборник с доклади от V Международной конференции, посвящённой памяти профессора с.п. баранова „гносеологические основы образования“ ЛГПУ имени П.П. Семенова Тян-Шанского, 16-17 октомври (2020), гр. Липецк, Русия, с. 151-156, ISBN 978-5-907335-38-7.

Захариева, Д. „Развитие творческого воображения студентов при помощи живописных интерпретации сюрреалистических произведении“ – В: Сборник с доклади от III Международной научно-практической конференции „гносеологические основы образования“ ЛГПУ имени П.П. Семенова Тян-Шанского, 30 ноември (2018), гр. Липецк, Русия, с. 163-166, ISBN 978-5-88526-988-9.

Захариева, Д. „Творческият процес в стилизацията като фактор за развитие на креативността при студенти от художествените специалности в университета“ – В: Сборник материалов Международной научно-практической конференции: „Развитие креативности личности в современном мультикультурном пространстве“ 27 април (2018), гр. Елец, Русия, с. 276-282, ISBN 978-5-94809-970-5.

Захариева, Д. „Ескизът като иновационна форма на обучение по живопис в университета“ – В: Международный сборник научных трудов „Интеграционные процессы в музыкальном и художественном образовании: Проблемы и перспективы“, гр. Екатеринбург (2018), Русия, с. 50-53.

Покровнишка, А. Текстът в изкуството , III Международной научно-практической конференции, посвященной памяти профессора С.П. Баранова „Гносеологические основы образования“ ISBN 978-5-88526-988-9, 2018 г., с. 169-173.

Покровнишка, А. Изложбата „характерна обоснованост“ на сашо стоицов като алтернатива на всекидневието, Инфо СБХ, София, ISSN 1313-9622, 2018 г., с. 13-16.

Покровнишка, А. Културно общуване чрез изкуство, Международный сборник научных трудов "Интеграционные процессы в музыкальном и художественном образовании: проблемы и перспективы", 2018 г., с. 97-102.

Покровнишка, А. Симпозиумът по скулптура в ясна поляна и неговата роля за популяризиране и съхранение на българското национално наследство , Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина, ISBN 978-5-94809-970-5, 2018 г., с. 381-386.

Покровнишка, А. "Фокусиране: Париж, Благоевград, Мюнхен", или докосване до едно творчество, Инфо СБХ, София, ISSN 1313-9622, 2018 г., с. 22-24.

Покровнишка, А. Изложбата „Covers“ на Сашо Стоицов, В: Инфо СБХ, София, 2020, бр. 4, с. 23-24, ISSN 1313-9622, COBISS.BG-ID 1125170404.

Покровнишка, А. Естетизация на художествения образ от ежедневието, В: Сборник с доклади от V Международной конференции, посвященной памяти профессора С.П. Баранова „Гносеологические основы образования“, гр. Липецк, Русия, 2020, с. 197-203, ISBN 978-5-907335-38-7.

Покровнишка, А. Изобразителното изкуство и неговото значение за изкуството, В: „Изобразително изкуство – съвременност и значимост”, Университетско издателство „Неофит Рилски”, Благоевград, 2020 г., ISBN 978-954-00-0252-1.

Блажева, М. Тенденции в модата за есен/ зима 2020/21 г. Онлайн Списание за Текстил, Облекло, Кожи и Технологии ISSN2535-0447,09/ 2020, http://online.anyflip.com/ysljg/zpkf/mobile/index.html

Блажева, М. Тенденции във висша мода - Париж 2021/22 г. Онлайн Списание за Текстил, Облекло, Кожи и Технологии ISSN2535-0447,03/ 2021, http://online.anyflip.com/ysljg/zpkf/mobile/index.html

Блажева, М. Тенденции във висшата мода Париж 2018 г. Международна конференция „ТексТейлър Експо“, 08. 11.2018 г. Доклад публикуван онлайн в научно издание, онлайн „списание за Текстил, облекло, кожи и технологии“.

Христова, Т. Дизайнерът в епохата на високотехнологичния текстил, VI Международной научно-практической конференции „Гносеологические основы образования“, посвященной памяти профессоар С. П. Баранова и 10-летию кафедры дошкольного и начального образования, Липецк, 2021 г.

Христова, Т. Творчески методи и принципи за пренос на идеи и естетически характеристики от опарт изкуството в модата научна статия, представена в XХІX Международна научна конференция за студенти и млади учени – онлайн 24-25 септември 2020 г.

Лисийска, Здр., Татяна Христова. (2020) „Национальные элементы – символика и синтез мудрости, перенесенные в современной одежде“ – В: Сборник от V Международной конференции, посвященной памяти профессора С.П. Баранова „Гносеологические основы образования“ ЛГПУ имени П. П. Семенова Тян-Шанского, 16-17 октомври 2020 г., гр. Липецк, Русия, с. 181-186, ISBN 978-5-907335-38-7.

Христова, Т. Творчески методи и принципи за пренос на идеи и естетически характеристики от абстрактното изкуство в модата, Научна статия в Списание „Текстил и облекло“, септември, 2020 г.

Hristova, T. Creative metods for transforming ideas from art to fashion, Plant to publish the collection of abstracts and reports from booklet №10/2020 of the magazine Textiles and Clothing ISSN1310-912X (print), ISSN2603-302X (Online) in IOP Conference Series: Materials Science and Engineering (MSE). Предпечат с удостоверение № 4/12.03.2021.

Христова, Т. Пренос на идеи и естетически характеристики от изобразителното изкуство в модата, Развитие креативности личности в современном мультикультурном пространстве; сборник материалов международной научно-практической конференции, 2018, с. 332-338.

Христова, Т. Модните блогъри – гласът на масите или модни експерти , Гносеологически аспекты образования, ISBN 978-5-88526-988-9, 2018, с. 207-210.

Христова, Т. и Айше Чаушева. Съвременни интерпретации на декоративно - текстилните техники в облеклото, Сборник научни трудове от XXVII Международна научна конференция за млади учени `2018, 2018 г., с. 257-264.

Александрова, М. Модната визуална култура: имидж и комуникация - В: Fashion Lifestyle Magazine, брой 114, Септември 2021 https://www.fashion-lifestyle.bg/culture_broi_114

Ангелова, Р. 1 статия във Втора браншова конференция „Тенденции и иновации в текстилната и модна индустрия“ 2019 г.

Онтева, М. „Етно чрез иновационен модел в обучението по мода“ – В: Сборник с доклади от V Международной конференции, посвященной памяти профессора С.П. Баранова „Гносеологические основы образования“, ЛГПУ имени П. П. Семенова Тян-Шанского, 16-17 октомври 2020 г., гр. Липецк, Русия, с. 194-197, ISBN 978-5-907335-38-7.

Онтева, М. Одежда для музьiкальньiх реалити- шоу как часть подготовки дизайнеров модьi в университете/ костюмът от музикалните – риалити формати в университетското обучение по моден дизайн, Mеждународный сборник научных трудов- Интеграционньiе процессьi в музьiкальном и художественном образовании: проблемьi и перспективьi, 2018, с. 85-88.

Дешев, Р. Съвременно и класическо. Графичното изкуство на Атанас Дафинов в началото на XXI век (за някои произведения на А. Дафинов, отнесени към 2011 г.) – статия за XXX юбилейна международна научна конференция за студенти и млади учени, посветена на 45-годишнината от създаването на Югозападния университет „Неофит Рилски“ – Благоевград на 7 и 8 октомври 2021 г. /Под печат/.


 

НАУЧНИ ПУБЛИКАЦИИ В ИЗДАНИЯ С ИМПАКТ ФАКТОР (WEB OF SCIENCЕ) И ИМПАКТ РАНГ (SCOPUS)

Куков, Е. In memoriam Проф. д-р Нина Христова (1952-2017) – В: Balkanistic forum издава Международният университетски семинар за балканистични проучвания и специализации при Югозападен университет “Неофит Рилски” – гр.Благоевград, (2018) с. 395-400.

Куков, Е. In memoriam. Атанас Дафинов (1956-2019) – В: Балканистичен форум, 3/2019, с. 351-353. ISSN 1310-3970 (Print), ISSN 2535-1265 (Online).

Игнатова, Р. „Визуалната медитация в контекста на изток-изток или непостижимата изложба на Тай-Юнг Ум в галерия „Арарио“ - В: Езиков свят 18, кн. I, ISSN 1312 - 0484 (Print), ISSN 2603-4026 (Online).