КНИГИ

Янева, Анелия. Хореографска композиция в балетни творби. УИ „Неофит Рилски“, ЮЗУ Благоевград, 2017, 384 с. ISBN 978-954-00-0137-1

Янева, Анелия. Архитектонични принципи на хореографска режисура в балетното изкуство. София: Институт за изследване на изкуствата при БАН, 2020, 266 с. ISBN 978-954-8594-96-7


 

СЪСТАВИТЕЛСТВА 

Георги Гаров (съставител). Надиграване или споделяне. Сборник с доклади. Благоевград: Университетско издателство „Неофит Рилски“, 2021, 186 с. ISBN 978-954-00-0264-4

Георги Гаров (съставител). Хорото, което ни свързва. Сборник с доклади. Севлиево: Издателство „М-Прес“ ООД, 2022, 168 с. ISBN 978-619-7524-21-5


 

СТАТИИ

Гаров, Георги. „На армане с тъпане“ – разложкият фестивал за традиции и веселба. В: Г. Гаров (съст.). Надиграване или споделяне. Благоевград: УИ „Неофит Рилски“, 2021, 7–11.

Гаров, Георги. Архитектонични и процесуални структури в хорото. В: Г. Гаров (съст.). Хорото, което ни свързва. Севлиево: „М-Прес“ ООД, 2022, 27–38.

Цветков, Н. Хорото Ески или за старото в хорàта на Петрич. В: Г. Гаров (съст.). Хорото, което ни свързва. Севлиево: „М-Прес“ ООД, 2022, 39–50.

Йорданов, Ст. „На армане с тъпане“: от три ката до три минути. В: Сборник с доклади от Научна сесия „Музика и танц в Югоизточна Европа“. Благоевград: Университетско издателство „Неофит Рилски“, 2017.

Йорданов, Ст. 2022. Някои особености на музикалния съпровод в танцовия екзерсис. – В e–Journal VFU ВСУ „Черноризец Храбър“. https://ejournal.vfu.bg/pdfs/Стефан Йорданов статия.pdf

Янева, Анелия. Траектории и завръщания от театралната към хореографската режисура. Специфики. – В: Изкуствоведски четения, София, 2020 (издадено през 2021) с. 443–449.

Янева, Анелия. 90 години балетно изкуство в България. Постановъчни и изпълнителски практики. Изследователски ракурси Бълг. музикознание, 2018, № 4, 16–25.

Янева, Анелия. „ЗМЕЙ И ЯНА“ – 80 години от първия балет с български сюжет – Музикални хоризонти, 2017, № 10, 8–10.

Янева, Анелия. Идеите на Михаил Чехов и техни отражения в танцовото изкуство от ХХ век. Конференция Изкуствоведски четения. Ново изкуство 2019, Институт за изследване на изкуствата, БАН, отпечатано през 2020, с. 401–408 – http://artstudies.bg/wp-content/uploads/2020/08/Art-Readings-2019_New-Art-Module.pdf?fbclid=IwAR0UCMSvJnuEqfywtNKafaRcG9vobq9bjbNxEE8J_xcXkAp_mXSqX_hHCMM

Янева, Анелия. Режисьорски решения и сценични прочити на балета „Легенда за езерото“ от Панчо Владигеров. – В: Панчо Владигеров и българският музикален ХХ век – Научна конференция с международно участие, посветена на 120 годишнината на композитора. София, изд НМА „Панчо Владигеров“, 2019, 65–77.

Янева, Анелия. Биомеханиката на Мейерхолд и отраженията ѝ в танцовото изкуство на ХХ–ХХI век. – Пета балканска конференция на съюза на учените в България – „Наука-образование-изкуство през 21 век“, Благоевград, 26-27.09.2019, публикувано В: Journal of Science,Education and Art, 2019 (публикацията излезе през 2020), ISSN 1313–5236, с. 540–549, http://www.usb-blagoevgrad.swu.bg/media/2082/godishnik.pdf

Янева, Анелия. Биомеханиката на Мейерхолд в танцовото изкуство на ХХ–ХХI век. – В: Медии, култура и бизнес. Благоевград: УИ „Неофит Рилски“, 2020, 71–83. ISBN 978-954-00-0221-7

Янева, Анелия. Софийският балет беше удостоен със Златна лира от Съюза на музикалните и танцовите дейци в България за реализацията на балета „Корсар“. – Музикални хоризонти, 2017, № 10, 25–26.

Янева, Анелия. „Жар птица“ и „Петрушка“. – Музикални хоризонти, № 9, 2016, с. 5–7.

Янева, Анелия. Последна „Баядерка“ за годината. И нови дебюти. – Платформа на изкуствата, 2016 – на български и на английски език: http://artstudies.bg/platforma/?p=970

Янева, Анелия. Балетно събитие в Софийската опера – Платформа на изкуствата, 2016 – на български и на английски език: http://artstudies.bg/platforma/?p=927

Янева, Анелия. Балетът „Корсар“ заблестя на софийска сцена. – Платформа на изкуствата, 12.2017 – на български и на английски език – http://artstudies.bg/platforma/?p=1570

Янева, Анелия. България танцува в Димитровград. – Платформа на изкуствата, 11.11.2017 – на български и на английски език – http://artstudies.bg/platforma/?p=1536

Янева, Анелия. Хип-хоп и брейк се обединяват в танцов спектакъл “Equilibrium”. – Платформа за изкуствата, 2017, Институт за изследване на изкуствата, БАН – http://artstudies.bg/platforma/?p=1417

Янева, Анелия. Първи випуск на студенти от специалност „Съвременна хореография“. Режисура. Хореография. Проблеми. – В: Платформа за изкуствата, 21.11.2018 – на български и на английски език – http://artstudies.bg/platforma/?p=1999

Янева, Анелия. Режисьорски неволи в балета „Легенда за езерото“. – В: Платформа за изкуства, 28.03.2019 – на български и на английски език – http://artstudies.bg/platforma/?p=2091

Янева, Анелия. За вечната любов и нелюбов в “Opera Diva” на балет „Арабеск“. – В: Платформа за изкуства, 02.2020 –http://artstudies.bg/platforma/?p=2432&fbclid=IwAR3Obn7aRZIxNcUUQQJkm0fmfIb33e3FY2bvbgH_EOlo2ynWxOyDpyH0_NE


 

 

ПУБЛИКАЦИИ НА ДОКТОРАНТИ

Божкова, Верка 2020: Аспекти на възникване, формиране и развитие на терминологията на българската народна хореография. – В: Сборник доклади от Научно-практическа конференция, посветена на 80-годишнината от рождението на проф. д-р Георги Бижков – Образование и изкуства: Традиции и перспективи. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 788–795.

Божкова, Верка 2020: Танцовият фолклор от началото на XX век до сформирането на професионалните фолклорни ансамбли. – В: KNOWLEDGE – International Journal Scientific Papers Vol. 43 № 6, Skopje, 1349–1354.

Божкова, Верка 2021: Творчески посоки при сценичното адаптиране на фолклорните танцови образци. – В: KNOWLEDGE – International Journal Scientific Papers Vol. 45 № 6, Skopje, 1385–1390.

Йорданова, Джулия Ромеова 2019: Класически екзерсис и загрявки в художествената гимнастика. Съпоставки. Отличителни белези. Доклад в Благоевград (2019) в Научна конференция – 70 години Съюз на учените в България, изнесен през септември 2019.

Йорданова, Джулия Ромеова 2021: Социално-битови приказки за деца в балетни постановки. Персоналия, Изкуствоведски четения, 2021, Институт за изследване на изкуствата, БАН, София, изнесен през април 2021.

Йорданова, Джулия Ромеова 2021: Балети за деца по приказки за животни. Изкуство и контекст 2021, Институт за изследване на изкуствата, БАН, София, изнесен през май 2021.

Моралиева, Пламена 2020: Интерпретации на съвременното мегданско хоро на сцена. – Образование и изкуства: традиции и перспективи. УИ „Св. Климент Охридски“, София. 887–892.

Моралиева, Пламена 2021: Роля на хорото за посвещаване и приобщаване на човека в общност – В e–Journal VFU ВСУ „Черноризец Храбър“: https://ejournal.vfu.bg/pdfs/Роля на хорото за приобщаване на човека в обществото (1).pdf

Моралиева, Пламена 2022: Роли на традиционния български танц – хоро в съвременни форми на проявление (Хорото, което подтиква към създаване на нови институции и форуми) – В e–Journal VFU ВСУ „Черноризец Храбър“: https://ejournal.vfu.bg/pdfs/Роли на тр. бълг. танц-хоро в съвр. форми на проявление.pdf