МОНОГРАФИЧНИ ТРУДОВЕ

 

Антонов, Л. (2019). Мултикултурализмът и границите на толерантността. София: Парадигма (ISBN 978-954-326-374-5).

Вълкова, М., Влаева, И., Спасова, Д., Генов, А. (2021). Tрадиции и културни маршрути в Югозападна България. Колективна монография Университетско издателство „Неофит Рилски“ Благоевград.

Генов, А. (2018). Обожествената природа – скални светилища от Рила, Родопите и Пирин. Велико Търново: Фабер.

Григоров, Гр. (2019). Човешкото тяло според ръкописните книги лековници. Благоевград: УИ „Неофит Рилски“.

Григоров, Гр. (2019). Културна история на бесарабските гагаузи. Благоевград: УИ „Неофит Рилски”.

Марков, В., Гоцев, Ал., Генов, А., Спасова, Д., Ифандиев, Ан. (2021). Мегалитни светилища от Югозападна България. Благоевград: УИ „Неофит Рилски“.

Марков, В. (2019). Митологични символи от мегалитни светилища в Балкано-Анатолийския регион. В. Търново: Фабер.

Марков, В. (в съавторство с Ж. Пенчева и П. Костадинова) (2022). Християнски храмове от Югозападна България, Монография, Университетско издателство „Неофит Рилски“.

Markov, V. (2017). Dionysus in Thrace (Ruck, C.A.P., ed): Ancient entheogenic themes in the mythology and archaeology of Northern Greece, Bulgaria, and Turkey (Coautors: C.A.P. Ruck, E. Holmbrg, St. Kiotzekoglou). Regent Press, Berkeley, California, 2017. Международна научна монография.

Петрова, С. (2016). Лайфстайл преса и женственост. Благоевград: УИ „Неофит Рилски“.

Спасова, Д. (2021). Сакрално пространство и обредна система. Благоевград: Университетско издателство „Неофит Рилски“.

Hristova. Svetlana and Czepzcinski, Mariusz /co-editors and co-authors/ (2018). Public Space: Between Reimagination and Occupation, London and New York:

 

СТУДИИ

Марков, В.(2017). Одърци. Тракийското селище. Късноримският кастел и укрепеното ранновизантийско селище. София. (Съавтори: Людмила Дончева - Петкова, Сергей Торбатов).

Hristova, Sv. (2018). Public Space in a Global World: After the Spectacle, In: Hristova, S., M. Czepzcinski (eds) Public Space: Between Reimagination and Occupation: London and New York: Routledge. (Индексиране - Routledge/Taylor & Francis Group).

Markov, V. (2017). Dionysus in Thrace (Ruck, C.A.P., ed): Ancient entheogenic themes in the mythology and archaeology of Northern Greece, Bulgaria, and Turkey (Coautors: C.A.P. Ruck, E. Holmbrg, St. Kiotzekoglou). Regent Press, Berkeley, California (Индексиране – Scopus).

Hristova, Sv. (2015). We, European Cities and Towns: The Role of Culture for the Evolving European Model of Urban Sustainability. In: Hristova, S., Dragisevic-Sesic, M. and Duxbury, N. (eds) 2015 Culture and Sustainability in European Cities: Imagining Europolis. Routledge Earthscan. Глава от книга (Индексиране - Routledge Earthscan)

Шопова, Т. (2015). Дигиталната грамотност във висшето образование. Благоевград: УИ „Неофит Рилски” ISBN 978-954-00-0024-4

 

СЪСТАВИТЕЛСТВА

Spasova, D., Genov, A. /eds./ (2020). Megalithic Monuments and Cult Practices. Proceedings of the Third International Symposium. Blagoevgrad, 8-9 September 2020. Blagoevgrad: Neofit Rilski University Press.

Spasova, D. /ed./ (2016). Megalithic Monuments and Cult Practices, Proceedings of the Second International Symposium. Blagoevgrad: Neofit Rilski University Press.

Hristova, Sv., Dragićević Šešić, M., N. Duxbury /eds./ (2015) Culture and Sustainability of European Cities: Imagining Europolis. Routledge Studies in Culture and Sustainable Development. Series Editors: Katriina Soini and Joost Dessen. Routledge Earthscan. (Индексиране - Routledge Earthscan /Taylor & Francis Group).

Spasova, D. /ed./ (2012). Proceedings of the First international symposium Ancient cultures in South-East Europe and the Eastern Mediterranean. Blagoevgrad: Neofit Rilski University Press.

Шопова, Т. (съст. и ред.) (2020) Медии, култура и бизнес, Благоевград: УИ „Неофит Рилски“.

Шопова, Т., Николова, Ант. (съст. и ред.) (2018). Дигиталната революция в културните и социалните процеси /колективен труд/. Благоевград: УИ „Неофит Рилски“ ISBN 978-954-680-990-2.

Шопова, Т., Николова, Ант. (съст. и ред.) (2016). Информационни технологии, култура, общество /колективен труд/. Благоевград: УИ „Неофит Рилски“ ISBN 978-954-680-990-2.

Cultural Heritage and Cultural Tourism in the Cross-Border Region Bulgaria-Greece. (2019). Blagoevgrad: Neofit Rilski University Press.

Social Economy and Social Entrepreneurship (2019). – сборник по проект Croborder Action Plan for the Development and Operation of an Executive Mechanism for the Support and Promotion of Social Entrepreneurship in the context of the Social Economy and Social Innovation.

 

СТАТИИ

Антонов, Л. Толерантността отвъд границите на негативното признаване на различията, Новите реалности и политическата наука. София: УНСС.

Антонов, Л., С. Петрова. 2021 COVID-19 in the Media Environment: Some Remarks on Global Infodemic Crisis, Светът в криза: Политики и медийни отражения. Благоевград: УИ „Неофит Рилски“.

Генов, А. Съхранените погребални практики и вярвания в Азия, като ключ към разгадаването на миналото на Европа и религиозното мислене на човечеството. В: Медии, култура и бизнес. Благоевград: УИ „Неофит Рилски“.

Марков, Васил, Д. Спасова, Антон Генов (2021) The Pyramid near Kovil as a Phenomenon of the Cultural Heritage on the Balkans”, International Symposium of Proponties and the Surrounding Cultures – from Pre-history to the end of Antiquity. 15-19 октомври 2018. Biga, Turkey.

Марков, В. Митологични изображения от дърворезбовани царски двери в Югозападна България, Сп. Визуални изследвания, кн.1, с. 13-16.

Марков, В. Слънцето, небето и звездите във възрожденската църковна дърворезба в Югозападна България. В:. Визуални изследвания, кн.2.

Марков, В. Скалното светилище "Маркови кули" край гр. Прилеп. В: Четения по тракология на тема: Древна Тракия и траките: интерпретация и реинтерпретация. Сб. Thracia 27. София: БАН.

Петрова, С. Политически пърформанси в българския медиен поток, Медиалог, бр. 10. Медийният поток: програма, поредица, сериал. (с. 54 – 69).

Петрова, С. Лайфстайл техники в дигитален контекст: от уникалност към повторение Сб. Studia Litteraria Serdicensia. Бр. 1. Повторение, обновление: практики на римейка.

Петрова, С. Политика на постистината в контекста на инфодемията Covid-19, Сборник от Юбилейната международна научна конференция „Новите реалности и политическата наука”, София: Издателски комплекс - УНСС. (с. 289 – 299).

Hristova, Sv. Covid-19 as a Global Risk and Global Chance. The European Sociologist, on-line journal of the ESA, Issue 46: Pandemic (Im)Possibilities vol. 2.

Христова, Св. Публичното пространство: режими на функциониране. Площад Славейков Онлайн сп. Либерален преглед. 16 Ноември

Hristova, Sv. Живот по време на пандемия и след това Либерален преглед, 12 май 2020, онлайн списание: http://librev.com/index.php/2013-03-30-08-56-39/prospects/world/3780-zhivot-vav-vreme-na-pandemiya-i-sled-tova

Shopova, T. Students` Activities in the Digital Environment Az-buki Pedagogika Volume 94, Number 4, с. 501-514. DOI: 10.53656/ped2022-4.07

Shopova, T. Media in the Modern Information World, Communication. Information. Learning, 2021 [The Proceedings of CIL 2021: International Conference of Humanities and Social Sciences - Creativity, Imaginary, Language,Craiova, Romania, 21-22 May 2021, Editura SITECH

 

ПУБЛИКАЦИИ НА ДОКТОРАНТИ

МОНОГРАФИИ

Ковачев 2018: Кристиян Ковачев. Между сакралното и профанното: Тросковският манастир. Велико Търново

 

СТУДИИ

Kiotsekoglu 2017: Stavros Kiotsekoglu. Stone Mushrooms of Thracian Megalithic Sanctuaries. In: Dionysus in Thrace: Ancient Entheogenic Themes in the Mythology and Archeology of Northern Greece, Bulgaria and Turkey. Regent Press. Berkeley, Chalifornia

 

СБОРНИЦИ

Ковачев 2018: Кристиян Ковачев. (Състав.). Конфликтите в историята. Сборник с доклади от студентските четения „Конфликтите в историята” (5 април 2017 г.). Благоевград.

 

СТАТИИ

Ковачев 2019: Кристиян Ковачев. "Да се зноетъ": Старопечатните книги в библиотеката на Бигорския манастир "Св. Йоан Кръстител" и приписките в тях // История, 1 (2019) (Индексирано в Web of Science: Emerging Sources Citation Index).

Арнаудова 2018: Елена Арнаудова. "Тара-ра-бумбия"- съвременни културни аспекти на един театрален фестивал. В: Култура – Памет – Идентичност”- Сборник с материали от международната научна конференция, посветена на 20-годишнината от основаването на катедра културология към Югозападен университет „Неофит Рилски“ Благоевград.

Ковачев 2018: Кристиян Ковачев. Отново за бежанците и европейските ценности // dВерсия, 10. стр. 117-123. https://dversia.net/3544/bejanci_evropeyski_cennosti/

Калинов 2018: Александър Калинов. Социално предприемачество: Историческо развитие и теоретична рамка. В: Дигиталната революция в културните и социалните процеси, Благоевград. стр. 77-88

Николова 2017: Калина Николова. Жените в интернет. личният блог като форма за самопрезентация в българското онлайн пространство В: Култура – Памет – Идентичност - Сборник с материали от международната научна конференция, посветена на 20-годишнината от основаването на катедра „Културология“ към Югозападен университет „Неофит Рилски“ Благоевград.

Симеонова 2017: Карина Симеонова. Съвременните дигитални технологии като инструмент за индивидуализиране на културни продукти В: Култура – Памет – Идентичност - Сборник с материали от международната научна конференция, посветена на 20-годишнината от основаването на катедра „Културология“ към Югозападен университет „Неофит Рилски“ Благоевград.

Владимирова 2016: Беатрис Владимирова. Ромската идентичност през призмата на риалити предаването "Шатра" - Сб. ΧΙ национални студентски научни четения, Европейско културно-историческо наследство. Доклади от студентска конференция в Пловдив, 17-18 октомври 2015 г., София.

Генов 2016: Антон Генов. Мегалитните и скално-изсечени паметници като ритуални структури, свързани с представите за живота, смъртта и прераждането В: Култура, медии, културен туризъм - II част, Благоевград УИ „Неофит Рилски.

Генов 2016: Антон Генов. Скални светилища от Рило-Родопския масив. Семантични и функционални аспекти. Автореферат. Университетско издателство ЮЗУ „Неофит Рилски“ Благоевград.

Иванова 2016: Ива Иванова. Образите на земния рай в туристическото въображение. В: Култура, медии, културен туризъм - II част, Благоевград УИ „Неофит Рилски“.

Николова 2016: Калина Николова. Блоговете като гражданска журналистика В: Култура, медии, културен туризъм - II част, Благоевград УИ „Неофит Рилски“.

Николова 2016: Райна Николова. Брачните политики и въпросът за зестрата в ранно модерна Венеция – Култура, медии, културен туризъм - II част, Благоевград УИ „Неофит Рилски“.

Петров 2016: Кристиян Петров. Свободата на словото в социалните медии, като инструмент за масово въздействие. Култура, медии, културен туризъм - II част, Благоевград УИ „Неофит Рилски“.

Симеонова 2016: Карина Николова. Съвременните дигитални технологии като инструмент за индивидуализиране на културни продукти В: Култура, медии, културен туризъм - II част, Благоевград УИ „Неофит Рилски“.

Генов 2015: Антон Генов. Тракийски скални светилища от Югозападна България като ресурс за развитие на културен туризъм в региона. В: Изкуствата и културата като ресурс за развитие. София: Авангард Прима. стр. 23-34.