• Дилкова Биляна, „Телевизионният театър и Хачо Бояджиев“, Университетско издателство на ЮЗУ „Н. Рилски“.2021
 • Китова Ирина, 2020 студиа – За разкъсването на живите връзки в полето на културата (How Can the Living Ties be Severed in the Field of Culture) Balkanistic Forum Balkanistic Forum Print ISSN: 1310-3970 Skopus, Web of Science (ESCI), Erih Plus.
 • Китова Ирина, The Delegitimization of the image – Short stories beyond visibility,

Англоезичен сборник към Межденародна юбилейна конференция „Трансформации и предизвикателства в глобалния святт“, 15-17. 10., 2020 г., Югозападен университет „Неофит Рилски“, Благоевград.

 • Анева Милена, VІІ-та Международна научна конференция „Еволюция срещу революция или за моделите на развитие“, организирана от Регионална библиотека „Любен Каравелов“.
 • Обрешкова Нонка, V International Multidisciplinary Conference “Prospects and Key Tendencies of Science in Contemporary World”. Proceedings of the Conference (March, 2021). Bubok Publishing S.L., Madrid, Spain. 2021. 64 p. ISBN 978-84-685-5375.
 • Анева Милена, IV Млад, научен форум за театър, кино, сцена и визуални изкуства, НБУ10 и 11.10. 2020 г.
 • Кортенска Мирослава, Научна статия „Яворов – разширяване на литературното му наследство“ / на английски и български/, сп. „Езиков свят“ / „Orbis linguarum“ / т. 17, кн.2, с.109-113, ISSN 1312-0484 (Print),ISSN 2603-4026(Online), ЮЗУ „Неофит Рилски“, Благоевград, 2019 г. Реферирано  в Scopus.
 • Китова Ирина, Публикация в Web of Science; 07.02.2018 г.; Documentary as a field ot interactions in individual worlds; ISSN: 0861-6302, eISSN: 1314-8559.
 • Китова Ирина, Tentatives in the theory of cinema cimmunication – ideas, grounds, contextual paradigms – Philosophy – Volume 28, Number 1, 2019; ISSN: 0861-6302, eISSN: 1314-8559, публикация в Web of Science.
 • Китова Ирина, Тhe Dramaturgy of TV theatre , Scientific Research eJournal (ISSN; 1312 – 7535 ), 2019 г.
 • Дилкова Биляна, Тhe Dramaturgy of TV theatre , Scientific Research eJournal (ISSN; 1312 – 7535 ), 2019 г.
 • Китова Ирина, „Интерактивността като подход и метод в практическото обучение на студенти в областта на филмовата и телевизионна режисура и съвременните аудиовизуални изкуства”, Университетско издателство „Неофит Рилски”, 2019 г.
 • Кортенска Мирослава, студия „Яворов и театърът“, в сборник на института по литература на БАН, “Между деня и темата“, 140 години от рождението на Яворов, изд. „Боян Пенев“, ISBN 978-954-8712-61-3, С.,2019 г., с.286-297 .
 • Топалова Биляна, „Трейлърът – достатъчен на съвременния зрител“, сборник Управленски и маркетингови проблеми в изкуството“, Университетско издателство „П. Хилендарски“, 2019 г., ASSN 2603-262Х.
 • Камбурова Клавдия, „Българската телевизионна реклама и националната идентичност“, монография, Издателство ЮЗУ „Неофит Рилски“, 2018 г., ISBN 978-954-00-0132-6.